english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Harangozó Szilveszter
r. vezérőrnagy
főcsoportfőnök I. helyettese

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas
nyomozásban értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk G a l á n t a i György (Bikács, 1941. június 17. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megszakítására.

Adataink szerint Galántai György tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét.

„Festő” a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven archívumot hozott létre, melyben főleg nyugati állampolgárok által beküldött anyagokat tárol. Gyűjteményének további bővítése érdekében nyomdai úton folyamatosan készíttet újabb és újabb propagandaanyagokat, melyeket mintegy 1500 külföldi személynek - főleg nyugati állampolgárnak - küldött meg közel 3000 példányban.

Angol nyelven készített anyagaiban archívumát népszerűsíti. Áttekintést ad a magyarországi avantgarde művészekről, azok eddigi akcióiról, egyéni és közös fellépéseikről. Méltatja az 1973. évi balatonboglári kápolnatárlat eseményeit, a Halász-féle színház és az antiszociális fellépései miatt általunk számon tartott Erdély Miklós „Indigó” csoportjának tevékenységét.

Galántai kérésére külföldről továbbra is nagy mennyiségű anyag érkezik. A küldemények között obszcén, politikailag káros anyagok is vannak. Esetenként ellenséges tartalmú újságcikkek, képek, „alkotások” beküldését is megkísérelték.

Visszatérő témaként jelentkezik azon törekvése, hogy előadásokat tartson a - hivatalos szervek által betiltott - balatonboglári kápolnatárlat eseményeiről. Legújabb adataink szerint Mezei Ottó (Népművelési Intézet) felkérte Galántait arra, hogy meglévő ez irányú anyagait a „tokaji művésztelep” résztvevőinek mutassa be. Galántai javaslata alapján az akciónak más címet adtak azzal a céllal, hogy a hivatalos szerveket megtévesszék.

Nagy mennyiségű - köztük ellenséges érzelmeket keltő - propagandaanyagot küldött Guglielmo Achille Cavellini milliomos, olasz állampolgár, akinek „műveiből” Galántai 1980. május 23-án az FMK-ban rendezett kiállítást, melyen Cavellini is megjelent. A meghívókkal egy időben szétküldött propagandaanyagokban - követendő példaként - méltatták Cavellini tevékenységét, ismertették a hivatalos kultúrpolitika elutasítását célzó önvallomását, amely szerint:
„A fiatal művészek rám mint Messiásra tekintenek, gondolatsugalmazónak, felszabadítónak, a művészeti intézmények lerombolójának tartanak... Hogy munkám szelleméhez hű maradhassak, nekem is vissza kell utasítanom a művészet rendszerébe való beilleszkedésemet...”

Komoly szervező munkát folytatott annak érdekében, hogy a kiállítást saját maga által rendezett „Művek Cavelliniről” kiállítással kösse össze. E célra mintegy 30 személytől gyűjtött be anyagokat.

Cavellini nagy hatással volt Galántaira, ezért megalakította „Cavellini Stúdióját”. A Galántai által létrehozott „GAC stúdió” első összejövetelét Forgács Péter Budapest, II., Fény u. 10. szám alatti lakásán tartották.

Galántai szervező tevékenysége megélénkült. Célja, hogy legális összejöveteli helyet biztosítson kapcsolati köre számára. Ennek érdekében a MNK Képzőművészeti Alaphoz fordult egy „magángaléria” létrehozásának engedélyezése ügyében. Elképzelése szerint galériája fotó, nyomtatott szöveg, hangszalag, videoszalag és film területtel foglalkozna. Egyéni és tematikus kiállítások, hagyományos és nem hagyományos rendezvények (pl. pörformenszek) tartása, külföldi állampolgárok fellépési lehetőségének biztosítása is szerepel terveiben.

A „magánalapon összejövő társaság” mintegy 30 személy, köztük olyanok, akik ellenséges tevékenységük miatt bizalmas nyomozás alatt állnak.

Megalakították az „Önálló Galéria” ügyintéző szervét. A vezető tisztségeket Galántai György mellett Birkás Ákos, Halász Károly és Simon Zsuzsa töltené be.

Adataink szerint a Velemi Alkotóműhely jó lehetőséget biztosít arra, hogy célszemélyeink és szoros kapcsolataik az „alkotás mellett” különböző összejöveteleket tartsanak. Galántai szerint a „legizgalmasabb mindig az első hét, mert akkor vetítések és érdekes dumapartik vannak”.

Kapcsolatépítési törekvése fokozódott. Kapcsolatait a kulturális élet egész területére kiépítette, közülük a legfontosabbakat ismerjük. A nyugati állampolgárok nagy többségével csak levelező kapcsolatot alakított ki.

Rendszeresen tart kapcsolatot a „Stúdiós”, a „Kezdeményezők” és a „Várakozók” fn. bizalmas nyomozások alatt álló személyekkel. Jól ismeri a SZETA vezetőit és aktív tagjait. A szervezet tevékenységét, pénzalapjának gyarapítását festményeinek, grafikáinak eladásra történő felajánlással támogatja.

A feladattervben meghatározott feladatokat alapvetően végrehajtottuk.

- A „Pécsi Zoltán” fn. tmb. ügybe történő bevezetését sikeresen végrehajtottuk, hírszerző lehetőségét maximálisan megteremtettük. Így célszemélyünk és fontosabb kapcsolatai tevékenységéről, terveiről időben értesülünk.

- Széleskörű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. A legalkalmasabbnak látszó három személy tanulmányozására javaslatot tettünk. Közülük - a „Kezdeményezők” ügyben is jó hírszerző lehetőséggel rendelkező - egy fő beszervezését végrehajtottuk.

- Ellenőrzésére 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk, „K” ellenőrzést vezettünk be.

- A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, terveiről, akcióiról a felső vezetést rendszeresen tájékoztattuk, illetve az illetékes szervek felé - az első félévben 6, a második félévben 4 esetben - adtunk szóban tájékoztatást.

A Galántai által rendezett Cavellini-est körülményeiről szóban tájékoztattuk a KISZ KB illetékes titkárát. Tevékenységéről, magángaléria-alakítási szándékáról, a SZETA aukciójának támogatásáról - három esetben - szignalizáltunk szóban a MNK Művészeti Alap vezetőjének.

Tájékoztatásunk hatására az illetékes kulturális szervek megfelelő politikai intézkedésekkel korlátozták, akadályozták tevékenységét.

Ellenséges tevékenységének megelőzése, nyugati kapcsolatainak korlátozása érdekében közel 1500 propagandaanyag, illetve külföldről érkező ellenséges tartalmú, obszcén jellegű küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük.

Az FMK-ban rendezett Cavellini-kiállítás és a „GAC Stúdió” megalakulását célzó összejövetel résztvevőinek létszámkorlátozása érdekében a meghívók többségét vezetői engedéllyel késleltettük. Megszerveztük a két rendezvény hálózati ellenőrzését.

Továbbra is figyelemmel kísértük a célszemély azon törekvését, hogy tevékenységét vidéki városokban is igyekszik kiszélesíteni. Az illetékes megyei osztályokkal koordinálva megszerveztük ellenőrzését, akadályozó, korlátozó intézkedéseket alkalmaztunk. Jó kapcsolat alakult ki a Vas és Fejér megyei RFK III/III osztályaival. Eredményesen működtünk együtt a BRFK III/III-b alosztályával és a BM III/III-2 és III/III-5 osztályokkal.

Keletkezett információk megerősítették, hogy Galántai György tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tevékenységét. Nem mondott le Art Pool archívuma részére érkező - esetenként ellenséges tartalmú - anyagok terjesztéséről, kiállításokon történő bemutatásáról. Legújabban a belső ellenzék egyes személyeivel való kapcsolatlétesítési szándékáról szereztünk tudomást. Egyetért tevékenységükkel, akcióikat esetenként támogatja.

„Festő” fn.-ű célszemélyünk ellenséges tevékenysége, fokozódó kül- és belföldi kapcsolatépítési törekvése, nagy számban kiküldött - hivatalos látszatot keltő - propagandaanyagai zavarják nemzetközi kulturális kapcsolatainkat. Akciói során olyan személyekkel tevékenykedik együtt, akiknek „művészete” hazánkban nem élvez támogatást.

Javasoljuk a bizalmas nyomozás 1981. december 31-ig történő meghosszabbítását.

Budapest, 1980. december „ ”

Horváth Tibor r. százados*

Javaslom:

Dr. Horváth József r. ezredes
csoportfőnök-helyettes

Jávor Miklós r. őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-923.
K.: 3 pld.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]