english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Harangozó Szilveszter
r. vezérőrnagy
főcsoportfőnök I. helyettese

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyo-
mozásban féléves értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján 1979 augusztusa óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk G a l á n t a i György (Bikács, 1941. június 17. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére, megakadályozására.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően végrehajtottuk.
- Ellenőrzésére 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk.
- Személyére és legszorosabb kapcsolataira - Simon Zsuzsa, Swierkiewicz Róbert - szoros „K” ellenőrzést vezettünk be.
- A „Kezdeményezők” és a „Stúdiós” fedőnevű bizalmas nyomozásokban alkalmazott 3/a operatív technikai rendszabály és „K” ellenőrzések segítségével is értékes információkat szereztünk.
- Széles körű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Több személy tanulmányozására tettünk javaslatot. Közülük a „Kezdeményezők” és a „Stúdiós” fedőnevű ügyekben is jó hírszerző lehetőséggel rendelkező személy - „Győri Anna” fn. tmb. - beszervezését végrehajtottuk.
- „Pécsi Zoltán” fedőnevű tmb. ügybe történő sikeres bevezetése, célszeméllyel való kapcsolatának további mélyítése lehetővé teszi, hogy „Festő” és fontosabb kapcsolatai tevékenységéről, terveiről időben értesüljünk.
- A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, terveiről, akcióiról a felső vezetést rendszeresen tájékoztattuk.
Tovább fejlesztettük szignalizációs tevékenységünket. Tájékoztatásunk hatására az illetékes állami és kulturális szervek megfelelő politikai intézkedésekkel korlátozták, akadályozták célszemélyünk tevékenységét.
- A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységükről, terveikről, akcióikról a felső vezetést rendszeresen tájékoztattuk.

Engedélyezett javaslat alapján szóbeli szignalizációt adtunk:

1.) Az Irodagép Technikai Vállalat igazgatójának, engedély nélküli sokszorosítások megszüntetése ügyében.

2.) A MNK Művészeti Alap igazgatójának Galántai legújabb akcióiról.

3.) Az Ady Endre Művelődési Ház igazgatójának célszemélyünk tervezett kiállításáról, zsűri „kijátszási” szándékáról.

4.) A Szentesi Tanács VB. illetékes osztályvezetőjének arról, hogy Galántai György zsűrizetlen alkotásait” a Szentesi Mini Galériában tervezik kiállítani.

5.) A MÁV Vezérigazgatóság illetékes vezetőjének, a hatáskörükbe tartozó nyomdalehetőség ellenséges célra való felhasználásáról.

- Ellenséges tevékenységének megelőzése, akadályozása, nem kívánatos nyugati kapcsolatainak korlátozása érdekében közel 2000 propagandaanyag, illetve külföldről érkező ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük.
- Továbbra is figyelemmel kísértük a célszemély azon törekvéseit, hogy tevékenységét vidéki városokban is igyekszik kiszélesíteni.
- Az illetékes megyei osztályokkal koordinálva megszerveztük vidéki ellenőrzését, akadályozó, korlátozó intézkedéseket alkalmaztunk. Jó munkakapcsolat alakult ki a Szolnok és Hajdú-Bihar megyei RFK III/III osztályaival. Eredményesen dolgoztunk együtt a BRFK III/III-b alosztályával és a BM III/III-2 és III/III-5 osztályokkal.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységet. Tudja azt, hogy tervei, elképzelt kiállításai nem esnek egybe a hivatalos művészetpolitika elképzeléseivel.

Továbbra is működteti és folyamatosan bővíti a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven létrehozott archívumát. Az elmúlt félévben újabb propagandaanyagok ezreit készítette el és küldte szét - túlsúlyban nyugati - kapcsolatainak. Tevékenysége hazai vonatkozásban is megélénkült. A Magyarországon terjesztett felhívásaiban - saját tevékenységének népszerűsítése mellett - egyre több külföldi állampolgár akciójára hívta fel a figyelmet. Tervbe vette gyűjteményének „hangarchívummal” történő kiegészítését, valamint írásos anyagainak „szamizdat” irodalom közti árusítását.

1981-ben főleg a „postai művészet” - Mail Art - terjesztését, szervezését végzi. Nagyszabású Mail Art kiállítási elképzelései vannak. Azt tervezi, hogy a beérkező összes anyagot válogatás nélkül kiállítja.

A kiállítás propagálására mintegy 300 hazai személynek küldött anyagot, melyben a Mail Art művészet fogalmát ismertette.

A Mail Art egy nemzetközi együttműködési hálózat a művészek között, amely az állami művészet korrupciója és bürokráciája ellen irányul ... Ez a művészet földrajzi kereteken túllépve közös szellemet tükröz. Lehet bohém vagy frivol, keményen odacsapó és politikai ...”

Várható, hogy a Mail Art akcióba több hazai személy bekapcsolódik.

A Galántai által bel- és külföldre terjesztett propagandaanyagok túlnyomó többsége ugyan nem tartalmaz ellenséges kitételeket, de lehetőséget teremt arra, hogy ezen felszólításra érkező - több ezer - küldemény között tendenciózusan összeállított ellenséges tartalmúak is célszemélyünk gyűjteményébe kerüljenek. E módon megteremtődik annak lehetősége, hogy az archivált anyagok közt kiállításokon, vagy szamizdat irodalom formájában tovább terjednek.

Külföldről - továbbra is - nagy mennyiségű anyag érkezik. A küldemények között egyre több obszcén, politikailag káros anyagok találhatók. Esetenként ellenséges tartalmú újságcikkek, képek beküldését is megkísérelték. Lengyelországi eseményekkel szimpatizáló, azt méltató küldemények - sztrájkfelhívások - is érkeztek.

Kapcsolati köre - hazai vonatkozásban - erős változáson ment át. Előző években sok olyan művésszel tartott kapcsolatot, akik rendszeresen együttműködtek Art Pool gyűjteményének szervezésében, bővítésében. Időközben Galántai emberi és művészi értéke csökkent a művészek és művészettörténészek között. Ma már nem fogadják el szellemi és művészeti vezetőnek, mert „gyenge művészi alkotásai” állandóan kizsűrizést nyernek. Legszorosabb barátai, szövetségesei - Bán András és Maurer Dóra - eltávolodtak tőle, Beke László pedig a kapcsolatot teljesen megszakította.

Galántai a fenti körülmények hatására hazai kapcsolatépítési törekvését a fiatal képzőművészek megnyerésére irányítja.

Az elmúlt félévben felvette a kapcsolatot a SZETA néhány vezetőjével, akik bevonták a szervezet egyes programjaiba. Több esetben vett részt a belső ellenzék egyéb rendezvényein is. Esetenként Haraszti Miklóssal és Kenedi Jánossal is folytatott beszélgetést.

„Művészi” elképzeléseinek, terveinek megvalósítása érdekében mintegy háromezer nyugati állampolgárral lépett érintkezésbe. Állandó kapcsolatot tart fenn G. A. Cavellini olasz állampolgárral, aki egyre több hazai személynek küld ellenséges tartalmú anyagot. Rendszeres kapcsolatban áll az olasz Art Diary nevű lap egyik szerkesztőjével, Gion Carlo Politi-vel, akit folyamatosan tájékoztat a magyar képzőművészet helyzetéről, egyes akciókba történő bevonásuk lehetőségéről.

„Festő” fn.-ű célszemélyünk növekvő ellenséges tevékenysége, fokozódó kül- és belföldi kapcsolatépítési törekvése, nagy számban szétküldött - a hivatalos küldemények látszatát keltő - propagandaanyagai zavarják nemzetközi kulturális kapcsolatainkat. Akciói során - egyre több - olyan személlyel létesít kapcsolatos és tevékenykedik együtt, akiknek „művészete” hazánkban nem élvez támogatást. Nagy számban találhatók közöttük olyanok is, akik rendszeresen ellenséges tartalmú „alkotások” sokaságát küldik be az országba.

Javasoljuk a bizalmas nyomozás 1981. december 31-ig történő folytatását.

Budapest, 1981. július 13.

Horváth Tibor r.százados

Dr. Antal József r.
alezredes osztályvezető

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-536.
K.: 3 pld. „Festő „ do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]