BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Harangozó Szilveszter r. vezérőrnagy
főcsoportfőnök I. helyettese

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozásban féléves értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján 1979. augusztus óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytattunk G a l á n t a i György (Bikács, 1941. 06. 17., Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően végrehajtottuk.
– Ellenőrzésére 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk.
– Személyére és legszorosabb kapcsolataira – Fazekas György, Szemadám György, Swierkiewicz Róbert és Simon Zsuzsa – a szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk.
– a „Stúdiós” és a „Kezdeményező” fedőnevű bizalmas nyomozásokban alkalmazott 3/a operatív technikai rendszabályok és „K” ellenőrzések segítségével is értékes információkat szereztünk be.
– Széleskörű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Négy személy tanulmányozására tettünk javaslatot. Két hálózati jelölt – „Szerkesztő” és „Baka” – személyes megismerését végrehajtottuk.
– Tovább mélyítettük „Pécsi Zoltán” fn., „Kalocsai” fn. és „Győri” fen. tmb.k hírszerző lehetőségét, bevezettük a BM. III/III-4-a alosztály által foglalkoztatott „Erika” fn. tmb.t, így „Festő” és fontosabb kapcsolatai tevékenységéről, terveiről megfelelő időben értesültünk.
– Az illetékes megyei osztályokkal koordinálva megszerveztük vidéki kapcsolatainak ellenőrzését, korlátozó intézkedéseket alkalmaztunk tevékenységük hatásának csökkentése érdekében. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Szolnok és a Zala megyei RFK III/III Osztályaival. Eredményesen dolgoztunk együtt a BRFK III/III-b alosztályával és a Belügyminisztérium III/III-5 és III/III-2 osztályokkal.
– A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, terveiről, akcióiról a felső vezetést rendszeresen tájékoztattuk.
– Tovább javítottuk szignalizációs tevékenységünket. Tájékoztatásaink hatására az illetékes állami és kulturális szervek megfelelő politikai intézkedésekkel korlátozták, akadályozták célszemélyünk és szoros kapcsolatai tevékenységét.

Engedélyezett javaslat alapján szóbeli szignalizációt öt esetben adtunk:
1.) A MNK Művészeti Alap igazgatójának a célszemélyünk által tanácsokkal ellátott „Simon Zsuzsa Iroda” illegális működésről, terveiről.
2.) A Fészek Művészklub igazgatójának Galántai bélyegkiállításáról, ellenséges tartalmú anyagai kirakásának szándékáról.
3.) A Filatélia igazgatójának a bélyegkiállítás megnyitásával kapcsolatos manipulációkról.
4.) Az Iparművészeti Múzeum igazgatójának engedély nélküli sokszorosítások ügyében.
5.) A Fővárosi Tanács VB. Művelődési Osztálya vezetőjének a Galántai által aktívan támogatott „Inconnu” csoport FMK-ban tervezett fellépésről.

– A Budapest, XX. kerületi MSZMP Kulturális titkárának kérése alapján konzultáltunk a kerülethez tartozó múzeumban Swierkiewicz Róbert és társai által tervezett „Xertox” kiállítás szervezése és zsűrizése vonatkozásában észlelt negatív jelenségek ügyében.
– A célszemély és szoros kapcsolatai ellenséges-ellenzéki tevékenységének megelőzése, akadályozása, nemkívánatos nyugati kapcsolataik számbeli korlátozása érdekében mintegy ezer propagandaanyag, valamint külföldről érkező ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük. Esetenként az anyagok differenciált késleltetésére tettünk javaslatot.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. A hivatalos szervek engedélye nélkül létrehozott Art Pool archívumát és Mail Artot (posta művészetet) hirdető, népszerűsítő propagandaanyagait továbbra is ezrével küldte szét a világ minden tájára. Közel háromezer nyugati állampolgárral alakított ki főleg levelező kapcsolatot. Különböző akciókra történő felkérései nyíltan nem tartalmaznak ellenséges-ellenzéki kitételeket. Tudatosan kiválasztott témái azonban politikailag kifogásolható, ellenséges tartalmú, közerkölcsöt sértő anyagok elkészítésére, illetve beküldésére ösztönöznek. Egyes külföldi személyek – élve e lehetőséggel – az ellenséges tartalmú anyagok mellett beküldik azokat az „alkotásokat” is, melyek kiállítására még saját országukban sincs lehetőségük.

Gyűjteménye továbbfejlesztése mellett kiállítások, akciók szervezése vonatkozásában is fokozta tevékenységét. A nyugati kapcsolatok bővítésével párhuzamosan hazai, fiatal képzőművészek bevonására, a velük való együttműködés állandósítására is törekedett. Bel- és külföldről összegyűjtött anyagokból több kiállítást szervezett. Rendezvényein minden esetben a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tudatos tevékenysége, a hivatalos és kulturális szervek kijátszása, félrevezetése, a zsűrizés manipulálása volt tapasztalható.

„Művész bélyegek” című kiállítását a Fészek Művészklubban tartotta meg. A kirakott anyagok között számos pornográf, obszcén rajz, illetve fotó volt látható. Ellenséges tartalmú bélyegek is kiállításra kerültek. Ilyen volt például a Csáji Attila által készített bélyegsorozat, mely a magyar zászlót variálta évszámokkal. Egyes színek csökkentésével vagy növelésével, az évszámokkal való összehozásával különböző politikai eseményekre hívta fel a figyelmet (1956, lengyel helyzet). Az illegálisan tevékenykedő „Inconnu” csoport egyik bélyegén ötágú csillag volt látható, melyen angol nyelven „ismeretlen tárgy” feliratot helyeztek el; Fazekas György „alkotásán” a két rajz elforgatásával horogkereszt alakult ki.

A kiállítást dr. Beke László művészettörténész méltatta. Kifejtette azon álláspontját, hogy jó volna, ha a Magyar Posta a művész bélyegeket mint értéket elfogadná.

A Fiatal Művészek Klubjában „Mindenki mindenkivel” elnevezésű akciót szervezett. Kiállították a résztvevők által készített bélyegzőket és a jelenlévők pecsételési akciót hajtottak végre. Nagy forgalma volt az „Inconnu” csoport bélyegzőjének, melynek betűi a lengyel Szolidaritás jelszavát utánozták. Kováts Albert festőművész a katalógus szövegében megjegyzete: „...az Inconnu grafikai-politikai leleményével, asszociációival hatott...”

Szervezés alatt áll a „Film terv” és a „Művész pénz” című akció. Az eddig beérkezett elképzelések, javaslatok arra utalnak, hogy újabb ellenséges produkciók kerülhetnek nyilvánosságra.

„Festő” legújabb tevékenysége, rendszeres „szolgáltatása”, hogy külföldi rendezvényekre, kiállításokra, azokon való részvételre hívja fel hazai kapcsolatai figyelmét. Előfordult, hogy felhívása alapján a „pályázatokra” jelentkezett személyek címére, külföldről ellenséges tartalmú küldeményeket küldtek. Egyesek részére azóta rendszeresen érkeznek propagandaanyagok.
Galántai (és felesége) 1982. június 15-én turista útlevéllel Nyugat-Európába utazott. Azt tervezi, hogy a hivatalosan engedélyezett egy hónapos kinttartózkodást két héttel meghosszabbítja. Kiutazása előtt anyagi segítséget kért az Európai Értelmiségi Segélyalapítványtól.

Támogatja, elősegíti azon kapcsolatainak törekvéseit, akik a hivatalos kultúrpolitikával szemben lépnek fel, ellenséges tevékenységet folytatnak.

Ezen alapállásból nyújt továbbra is segítséget Simon Zsuzsának az illegálisan létrehozott „Simon Zsuzsa Iroda” működésében. Az „Iroda” megalakulása óta több akciót, rendezvényt szervezett. Tevékenységében jelenleg némi visszaesés tapasztalható.

Célszemélyünk elvi irányításával, közreműködésével Swierkiewicz Róbert több egyéni és csoportos akciót szervezett. A XX. kerületi múzeumban tervezett „Xertox” kiállítást a hivatalos szervek betiltották, mert zsűrizés után két ellenséges tartalmú „alkotást” akartak kirakni. Swierkiewicz külföldi kapcsolatépítési törekvése fokozódott, számában rövidesen elérheti Galántaiét.

Tanácsokkal látja el az illegálisan tevékenykedő szolnoki „Inconnu” csoport tagjait, támogatja azok tevékenységét.

Fokozta kapcsolatát a SZETA néhány vezetőjével, akik bevonták a szervezet egyes programjaiba. Anyagot adott az általuk tervezett „Antológiához”. Több esetben vett részt a belső ellenzék egyéb rendezvényein.

„Festő” fn. célszemélyünk növekvő ellenséges tevékenysége, fokozódó kül- és belföldi kapcsolatépítési törekvése, nagy számban szétküldött, a hivatalos küldemények látszatát keltő propagandaanyagai zavarják nemzetközi kulturális kapcsolatainkat. Akciói során olyan személyekkel létesített kapcsolatot és tevékenykedik együtt, akiknek „művészete” hazánkban nem élvez támogatást. Nagy számban találhatók közöttük olyanok is, akik rendszeresen ellenséges tartalmú „alkotásokat” küldenek be az országba. A belső ellenzék tevékenységét aktívan támogatja.

Javasoljuk bizalmas nyomozás 1982. december 31-ig történő folytatását.

Budapest, 1982. június „ ”

Horváth Tibor r.százados

Dr. Antal József r.alezredes
osztályvezető

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-661.
K.: 3 pld – „Festő” do.
- Táj.alo.
- Táj.ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]