english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Földesi Jenő r. altábornagy
miniszterhelyettes

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozásban összefoglaló

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján 1979 augusztusa óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytattunk G a l á n t a i György (xxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. Szorosabbá tette kapcsolatát az ellenséges ellenzék képviselőivel, részt vesz a SZETA egyes akcióiban, segítséget nyújt ellenséges tevékenységükhöz, illegális anyagok sokszorosítását és terjesztését végzi.

Továbbra is működteti a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven létrehozott archívumát. Ez irányú tevékenysége célirányosabbá vált, közelebb került az ellenséges ellenzékhez. 1983. januárjától akcióinak részeként „Aktuális Levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg. Ez idáig hat szám készült el 2–300 példányban.
Az időszaki lapnak minősülő kiadvány összeállításánál abból indul ki, hogy lapjában válogatás nélkül minden bekerülhet. A cikkek nagy része a földalatti művészet dicsőítésével, propagálásával, a külföldre távozott képviselőik rehabilitálásával foglalkozik. Találhatók olyan írások is, melyben rosszindulatúan állítják be a hivatalos szervek munkáját. Néhány tendenciózusan összeállított cikk az ellenséges ellenzék létére, tevékenységére, akcióira hívja fel a figyelmet. Nyíltan hirdeti a SZETA által „Feketében” címmel megjelentetett antológiát, népszerűsíti Eörsi István, Rajk László, Haraszti Miklós és mások személyét.

Az „Aktuális Levél” első öt száma a MÜM. Országos Vezetőképző Központ nyomdájában, a hatos szám a Fotoelektronik I. Sz-ben, állami vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával készült. A kiadványokat több külföldi személynek megküldte, hazai kapcsolatai körében 60 Ft-ért árulja. A példányokból a Magyar Képzőművészeti Főiskola, a Képzőművészeti Gimnázium, a Szépművészeti Múzeum és a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága is vásárolt. Az „AL” eddigi értékesítéséből Galántai mintegy 65–70 ezer forint jogtalan haszonra tett szert.

A Belügyminisztérium III/1 osztály véleménye szerint Galántai fenti tevékenysége miatt „alaposan gyanúsítható sajtórendészeti vétség elkövetésével, amely miatt a büntetőeljárás jogilag megalapozottan megindítható. Ugyanakkor – az engedélyhez kötött ipari tevékenységnek minősülő kiadói tevékenység folytatása miatt – kontárkodásért a szabálysértési úton történő felelősségre vonásának lehetősége is fennáll”.

Aktívan támogatja az ellenséges ellenzék tevékenységét, részt vesz egyes propagandaanyagaik tervezésében és készítésében. Lakásán illegálisan készített ellenséges anyagokat tárolt, azokat különböző személyeknek adta át terjesztésre. Állandó kapcsolatot tart Solt Ottiliával, Nagy Andrással, Haraszti Miklóssal, Rajk Lászlóval és Demszky Gáborral.

Továbbra is támogatja és népszerűsíti azon kapcsolatainak törekvéseit, akik a hatalommal szemben lépnek fel, ellenséges tevékenységet folytatnak. Ezen alapállásból nyújt segítséget Bokros Péternek és Molnár Tamásnak, az „Inconnu csoport” vezetőinek.

Nevezett célszemélyünk útmutatásai alapján állították össze legújabb ellenséges kiadványukat, illetve támogatást kaptak annak sokszorosításában.

Galántai az elmúlt évek során mintegy háromezer nyugati állampolgárral létesített – többségében levelező – kapcsolatot. Intézkedéseink hatásra néhány százra tehető azoknak a száma, akikkel kapcsolata megmaradt.

Hazai kapcsolati körében átrendeződés tapasztalható. Az egyre növekvő számú ellenséges ellenzéki személyek mellett fokozottan nő azoknak a fiataloknak a száma, akikkel az „Aktuális Levél” elnevezésű kiadvány készítése, sokszorosítása és terjesztése során létesített kapcsolatot. Az illegális sokszorosítási munkák során – különböző állami vállalatnál – 18 nyomdai szakemberrel kötött ismeretséget.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően teljesítettük.

Az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetését meghosszabbítottuk, legszorosabb kapcsolataira – Balázs János és Regős Imre – differenciáltan alkalmaztuk.

A rendszabály alkalmazása rendkívül hasznos volt, sok operatív szempontból értékes információ került birtokunkba. Időben értesültünk terveiről, elképzeléseiről, akcióiról.

Személyére szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk, Simon Zsuzsára és Swierkiewicz Róbertre elrendeltük. Fontos információk keletkeztek főleg kapcsolatépítési törekvései vonatkozásában.

Széles körű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Három személy tanulmányozására tettünk javaslatot.

Tovább mélyítettük „Pécsi Zoltán” és „Kalocsai” fn. tmb.k hírszerző lehetőségét. Hálózati úton szereztünk adatokat a célszemély ellenséges ellenzéki személyekkel való kapcsolatáról, illegális sokszorosítási és terjesztési tevékenységéről.

Sikeresen vezettük be „Victor” fn. tmb.t, illetve a BM. III/III-4-a alosztály által foglalkoztatott „Gál Béla” fn. tmb.t „Festő” és fontosabb kapcsolatai mellé.

A célszemély ellenséges tevékenysége korlátozása, akadályozása vonatkozásában eredményesen dolgoztunk együtt a BM. III/III-2 osztályával a BRFK III/III-b alosztályával, valamint a Szolnok és Bács-Kiskun megyei RFK III/III osztályával.

A keletkezett anyagokat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, akcióiról, illegális lapsokszorosítási és terjesztési törekvéseiről a felső vezetést tájékoztattuk. Ennek keretében az illegálisan megjelenő „Aktuális Levél” elnevezésű kiadvány számait folyamatosan megküldtük, egyben javasoltuk, hogy a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala folytasson beszélgetést Galántai Györggyel, és hívja fel az illegális tevékenység beszüntetésére. Továbbá jeleztük, hogy a Belügyminisztérium sajtórendészeti vétség címén eljárás kezdeményezést tervezi.

Célszemélyünk és szoros kapcsolatai ellenséges tevékenységének megelőzése, akadályozása, ellenséges nyugati kapcsolatainak számbeli csökkentése érdekében mintegy 650 propagandaanyag, valamint külföldről érkezett ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük. Esetenként az anyagok differenciált késleltetésére tettünk javaslatot.

A szamizdatkészítés és -sokszorosítás akadályozása, korlátozása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a nyomdai lehetőségek felszámolására. Két esetben hajtottunk végre titkos kutatást. Szóban szignalizáltunk az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójának és az Országos Vezetőképző Központ gazdasági igazgatójának. Tájékoztatásunk hatására a nyomdai lehetőség a fenti vállalatoknál megszűnt.

Festő fedőnevű célszemélyünk ellenséges tevékenysége felerősödött, sokoldalúvá vált.
Fokozott erővel dolgozik az illegálisan sokszorosított és terjesztett „Aktuális Levél” elnevezésű kiadványán. Nőtt az ellenséges ellenzékhez fűződő kapcsolata, támogatja azok ellenséges terveinek, elképzeléseinek végrehajtását.

Összegezve megállapítható, hogy a célszemély ellenséges tevékenységével továbbra is számolni kell, ezért a bizalmas nyomozást a 4-1501/83 Belügyminisztérium sz. Intézkedésnek megfelelően tovább folytatjuk. „Intézkedési tervet” készítünk, melyben ellenséges ellenzéki tevékenységének korlátozásra, akadályozására helyezzük a fő hangsúlyt.

Az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetését a bizalmas nyomozás befejezéséig javasoljuk engedélyezni.

Javasoljuk bizalmas nyomozás 1982. december 31-ig történő folytatását.

Budapest, 1984. február „ ”

Horváth Tibor r.százados

Esvégh Miklós r.alezredes
osztályvezető

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-1226/83.
K.: 3 pldban
1 pld „Festő” do.
2 pld III/III-B-Alo.
3 pld Táj.vonal.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]