english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:
Harangozó Szilveszter
r.vezérőrnagy
főcsoportfőnök I. helyettese

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozásban értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján 1979. Augusztus óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk G a l á n t a i György (Bikács, 1941. június 17. Szamet Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően végrehajtottuk.

- A célszemély és egyik kapcsolata - Fitz Péter művészettörténész ellenőrzésére 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk.

- Személyére és legszorosabb kapcsolataira - Szemadám György, Fazekas György, Simon Zsuzsa, Swierkiewicz Róbert és Fitz Péter - szoros „K” ellenőrzést vezettünk be.

- A „Stúdiós” és a „Kezdeményezők” fedőnevű bizalmas nyomozásokban alkalmazott 3/A operatív technikai rendszabályok és „K” ellenőrzések segítségével is értékes információkat szeretünk be.
- Széleskörű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Három személy tanulmányozására tettünk javaslatot. Közülük a „Kezdeményezők” és a „Stúdiós” fedőnevű ügyekben is bevethető „Kalocsai” fn. tmb. beszervezését végrehajtottuk.

- Tovább mélyítettük „Pécsi Zoltán” fn. tmb. hírszerző lehetőségét, így „Festő” és fontosabb kapcsolatai tevékenységéről, terveiről megfelelő időben értesültünk.

- Továbbra is figyelemmel kísértük a célszemély azon törekvéseit, hogy tevékenységét vidéki városokban is igyekszik kiszélesíteni.

Az illetékes megyei osztályokkal koordinálva megszerveztük vidéki ellenőrzését, akadályozó, korlátozó intézkedéseket alkalmaztunk tevékenysége hatásának csökkentése érdekében. Jó munkakapcsolat alakult ki a Szolnok, a Hajdú-Bihar és a Zala megyei RFK III/III osztályaival. Eredményesen dolgoztunk együtt a BRFK III/III-b alosztályával és a BM III/III-2 és III/III-5 osztályokkal.

- A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységükről, terveikről, akcióikról a felső vezetést rendszeresen tájékoztattuk.

- Tovább javítottuk szignalizációs tevékenységünket. Tájékoztatásaink hatására az illetékes állami és kulturális szervek megfelelő politikai intézkedésekkel korlátozták, akadályozták célszemélyünk és szoros kapcsolatai tevékenységét.

Engedélyezett javaslat alapján szóbeli szignalizációt adtunk:

1.) Az MNK Művészeti Alap igazgatójának, 3 esetben:
- Galántai tevékenységéről, legújabb akcióiról.
- A „Simon Zsuzsa Iroda” létrehozásáról, illegális működéséről, tevékenységének nyugati relációban tervezett kiszélesítéséről.
- Swierkiewicz Róbert „Újpesti Mini Galériában” történő manipulációiról.
2.) A Budapest, IV. kerületi Tanács VB. elnökhelyettesének a „Mini Galéria ellenséges tartalmú kiállítások, összejövetelek céljára való felhasználásáról.

A célszemély és szoros kapcsolatai ellenséges tevékenységének megelőzése, akadályozása, nem kívánatos nyugati kapcsolataiknak számbeli korlátozása érdekében 650 propagandaanyag, illetve külföldről érkező ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük. Alkalmanként az anyagok differenciált késleltetésére tettünk javaslatot.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységet. Egyre fokozottabb mértékben működteti és bővíti a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven létrehozott archívumát. Az elmúlt félévben újabb propagandaanyagok ezreit készítette el és küldte szét kapcsolatainak. Tevékenysége hazai vonatkozásban is megélénkült. Terjesztett felhívásaiban egyrészt a hazai „művészek” csoportos tevékenységét szorgalmazza, másrészt a külföldi akciókban való részvételt propagálja.

A Galántai által bel- és külföldre terjesztett propagandaanyagok túlnyomó többsége nem tartalmaz ellenséges kitételeket. A felszólításra érkező küldemények között azonban tendenciózusan összeállított ellenséges tartalmúak is vannak, s ezek kiállításokon, vagy szamizdat irodalom formájában tovább terjednek. Külföldről a lengyelországi eseményekkel szimpatizáló, azt méltató küldemények, sztrájkfelhívások, ellenséges tartalmú újságcikkek, képek beküldését is megkísérelték.

1981-ben főleg a „postai művészet - Mail Art” terjesztését, szervezését végzi. Azt tervezi, hogy a beérkező anyagokat folyamatosan válogatás nélkül kiállítja. Első kiállítását az „Újpesti Mini Galériában”, Swierkiewicz Róbert segítségével tartotta meg. A „Mail Art” elnevezéssel meghirdetett kiállítással - félrevezetve a hivatalos szerveket - az Art Pool eddig összegyűjtött anyagát mutatta be. A „művek” többségét nyugati állampolgárok készítették. Az idegen nyelvű feliratokhoz magyar fordítást nem csatoltak. Gyűjteményéből a magyar avantgarde művészet teljes dokumentumanyagát is bemutatta. A zsűrizést Galántai végezte, ami lehetővé tette, hogy a kiállítás anyagai között Lech Walesa lengyel Szolidaritás Szakszervezet vezető fényképeit is elhelyezték.
Olyan „alkotások” is bemutatásra kerültek, melyeket korábban - a hivatalos szervek - kiállításra alkalmatlannak találtak.

Felújította kapcsolatát Beke Lászlóval és Papp Tamással. Azt tervezik, hogy terjesztésre, közösen egy illegális „rock lapot” készítenek. A személyek ellenséges beállítottsága és a szervezés konspiráltsága meghatározhatja a lap tartalmát, jellegét.

Galántai ez évben is részt vett a „Velemi Alkotóműhely”-ben rendezett - textilművészeknek meghirdetett - tábor „Nyílt napok” elnevezésű programjában. Ottani tevékenysége a szombathelyi Savaria Múzeum anyagainak általa kifogásolt raktározási módja elleni tiltakozó akció szervezésében nyilvánult meg. Elmondása szerint a raktárban feleségével együtt „felkötötték” magukat. Akciójukat dokumentálás céljából fényképezték.

Támogatja, elősegíti azon kapcsolatainak törekvéseit, akik a hivatalos kultúrpolitikával szemben lépnek fel, ellenséges tevékenységet folytatnak.

Ezen alapállásból nyújtott segítséget Simon Zsuzsának az illegálisan létrehozott „Simon Zsuzsa Iroda” működésének megszervezéséhez. Galántai tanácsai alapján az „Iroda” összefogja, hirdeti és 20%-os haszonnal eladja azon művészek - célszemélyeink és szoros kapcsolataik - munkáját, akik az úgynevezett nyugati divatos irányzatok kritikátlan követésére kötelezték el magukat.
Ellenséges-ellenzékieskedő tevékenységet folytatnak. A „magángaléria”-ként működő iroda vállalja kiállítások, előadások és egyéb akciók szervezését, magánerőből, vagy támogatással kiadványok megjelentetését. Célja a „művészek” közti információcsere külföldi vonatkozásban történő megszervezése is. Első „Festménybemutatót” árusítással egybekötve 1981 szeptemberében megtartották.

Célszemélyünk elvi irányításával, közreműködésével valósította meg Swierkiewicz Róbert az „Újpesti Mini Galériában” az önálló és csoportos akciók megszervezését. Lehetőséget biztosított Galántai Art Pool anyagainak kiállítására és a Bán András által illegálisan szerkesztett „Fényképészeti lapok” elnevezésű újság nyilvános bemutatására. A „Torony” címen meghirdetett csoportos kiállítást a hivatalos szervek leállították.

Fokozta kapcsolatát a SZETA néhány vezetőjével, akik bevonták a szervezet egyes programjaiba. Anyagot adott az általuk tervezett „Antológiá”-hoz és elvállalta az összeállításban szereplő grafikák sokszorosítását. Több esetben vett részt a belső ellenzék egyéb rendezvényein.
Hazai kapcsolatépítési törekvése régi kapcsolatai megtartása mellett a fiatal képzőművészek megnyerésére irányul. Arra törekszik, hogy minél több fiatalt megnyerjen elképzeléseinek és bevonjon akcióiba. Ennek érdekében ellátja őket propagandaanyagokkal.

„Művészi” elképzeléseinek, terveinek megvalósítása érdekében mintegy háromezer nyugati állampolgárral, illetve szervezettel létesített főleg levelező kapcsolatot. A külföldiek többségének együttműködése, tevékenysége abban nyilvánult meg, hogy nyugati életformát és kultúrát dicsőítő, méltató - köztük ellenséges tartalmú - anyagot küldtek Galántai archívuma számára.

„Festő” fedőnevű célszemélyünk növekvő ellenséges tevékenysége, fokozódó kül- és belföldi kapcsolatépítési törekvése, nagy számban szétküldött, a hivatalos küldemények látszatát keltő propagandaanyagai zavarják nemzetközi kulturális kapcsolatainkat. Akciói során olyan személyekkel létesített kapcsolatos és tevékenykedik együtt, akiknek „művészete” hazánkban nem élvez támogatást. Nagy számban találhatók közöttük olyanok is, akik rendszeresen ellenséges tartalmú „alkotásokat” küldenek be az országba. Tevőlegesen támogatja a belső ellenzék tevékenységét.

A bizalmas nyomozás folytatása szükséges. Az ellenséges tevékenység mélyebb felderítése, a megelőzés és akadályozás hatékonyságának fokozása érdekében az operatív helyzethez igazodva új intézkedési tervet készítünk.

Javasoljuk a bizalmas nyomozás és a célszemély ellenőrzésére alkalmazott 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetésének 1982. december 31-ig történő meghosszabbítását.

Budapest, 1981. december „ ”

Horváth Tibor r. százados*

Dr. Antal József r.alezredes
osztályvezető

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-956/81.
K.: 3 pld.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]

>